Boulogne 2005
Boulogne 2005 P u b l i k a   d a n k o   d e   Z a m e n h o f  
Historio - 1905  


  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Programo

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Partoprenantoj
  Aliĝi

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglishNederlands

 


Historio : 1905
  Programo de la Kongreso de 1905
Antaŭparolo de P. Boulet pri 1905
Privat kaj efektiviĝo de Esperanto
Inaŭgura parolado de Zamenhof
Esenco de Esperantismo
Kabe kaj la Ligo
• Danko de Zamenhof
Diversaj paroloj
Kongresa Tag'
 


Publika danko de L.L. Zamenhof

- Iom post la okazo de la Univerala Kongreso en Bulonjo-ĉe-Maro en 1905, L.L. Zamenhof, iniciatinto de la lingvo Esperanto kaj honora prezidanto de la Kongreso, faris per Esperanto-gazetoj publikan, komunan dankon al la esperantistoj kaj precipe al la organizantoj de la Bulonja Kongreso.

- Jen ĉi-sube la teksto de tiu danko.

 

EN LA DAŬRO de mia vojaĝo al la kongreso kaj revojaĝo de la kongreso kaj tiom pli en la tuta tempo de la kongreso mem mi ricevadis de ĉiuj flankoj tre multe da signoj de sincera amikeco, kiuj min tre tuŝis kaj restos ĉiam en mia memoro. Krom la partoprenantoj en la kongreso ankaŭ grandega multo da forestantaj esperantistoj el plej diversaj landoj kaj urboj esprimis al mi letere plej korajn bondezirojn kaj plej entuziasmajn gratulojn k.t.p. Ne havante la eblon danki ĉiun aparte, mi permesas al mi esprimi per la gazetoj esperantistaj mian komunan koran dankon al ĉiuj miaj amikoj.

Apartan dankon mi esprimas al la eminentuloj kaj reprezentantoj de la urboj Parizo, Boulogne, Folkestone, Dover kaj Calais por la kora kaj honoranta akcepto, kiun ili sub mia adreso faris al la afero Esperanto.

Sed la plej grandan dankon mi esprimas, en mia nomo kaj sendube ankaŭ en la nomo de ĉiuj esperantistoj, al S-ro A. Michaux kaj liaj helpantoj, al kies energia kaj senlaca laborado ni ŝuldas la tutan kongreson kaj la ĝojojn kaj sukcesojn, kiujn ĝi alportis al ni.

Uzante la okazon, mi sciigas ankaŭ la amikojn esperantistojn, ke post kelka tempo eliros oficiala raporto pri la kongreso kaj tie estos montritaj la adresoj, sub kiuj oni devas sin turni kun ĉio, kio koncernas la «Provizoran Lingvan Komitaton» kaj la «Provizoran Komitaton de Organizado». La raporto ne povas esti pretigita tiel rapide, kiel ni dezirus, kaj la esperantistoj volu pardoni la prokraston.

L.L. Zamenhof

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Komitato | Programo | Historio : 1905 Paghokapo
  Bulonjo | Partoprenantoj | Ligoj | Kontakto