Boulogne 2005
Boulogne 2005 P r i v a t   k a j   e f e k t i v i ĝ o   d e   E s p e r a n t o  
Historio - 1905  


  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Programo

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Partoprenantoj
  Aliĝi

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglishNederlands

 


Historio : 1905
  Programo de la Kongreso de 1905
Antaŭparolo de P. Boulet pri 1905
• Privat kaj efektiviĝo de Esperanto
Inaŭgura parolado de Zamenhof
Esenco de Esperantismo
Kabe kaj la Ligo
Danko de Zamenhof
Diversaj paroloj
Kongresa Tag'
 


La unua kongreso kaj la efektiviĝo de Esperanto
laŭ prof. Edmond Privat

- Unu el la famaj partoprenintoj en la Unua Kongreso de 1905 estis Edmond Privat (1889-1962). En la Kongreso, tiu sviso estis 16-jara ! Li efektive malkovris Esperanton en sia 13a jaro, kaj tre frue multe aktivis en la movado kaj la junularo. Li poste kun sia samlanda amiko Hodler fondis la revuon «Juna Esperantisto». Cetere, ambaŭ en 1908 kunfondis Universalan Esperanto-Asocion, kies prezidanto Edmond Privat estis fariĝonta. Li krome restas unu inter la ĉefaj verkistoj en Esperanto.

- En lia verkaro ni kalkulas Historio pri la lingvo Esperanto (2 volumoj, 1912, 1927). En la dua volumo Edmond Privat elvokas la efektiviĝon de la lingvo Esperanto kaj la unua Universala Kongreso de Esperanto. La ĉi-suba teksto estas mallongigita eltiraĵo el ĝi.

  Edmond Privat  

 

GHIS 1900 KAJ EĈ 1903 Esperanto estis ankoraŭ malofte parolata escepte en Ruslando. Ĝi funkciadis antaŭ ĉio skribe. Multaj el ĝiaj plej agemaj propagandistoj aŭ talentaj verkistoj en la okcidento ne kuraĝis paroli la lingvon, ĉar ili neniam havis antaŭan okazon aŭ sperton. Renkontoj inter diversnaciaj esperantistoj estis tiel maloftaj, ke oni citis ilin en la tiamaj gazetoj kiel gravajn aferojn.

La atestoj sonas ĉiuj simile. La unua momento estis iom embarasa kaj malrapida, la dua malpli, kaj la sekvantaj horoj alportis veran plezuron kaj pli kaj pli fluan elparolon. La kompreno ĉiam estis klara. La grupo en Le Havre (havenurbo en nordokcidenta Francio) antaŭsentis, ke tie kuŝas la plej granda valoro de mondlingvo. Ĝi volis organizi eksperimenton. Efektive multaj homoj scias legi unu aŭ alian el la ĉefaj fremdaj lingvoj por profiti libron aŭ gazeton, sed paroli, tion povas tre malmultaj. Se do Esperanto sukcesos doni al la vojaĝantoj aŭ kongresanoj tiun grandan faciligon en la vivo, ĝi alportos al la homaro la solvon de plej urĝa problemo.

Tial la grupo de Le Havre invitis kelkajn eksterlandajn esperantistojn al publikaj kunsidoj en somero 1903. La eksperimento bonege sukcesis kaj la facila parolebleco de la lingvo entuziasmigis la aŭkultintojn.

El tiu ĉi provo devenis la Universalaj Kongresoj de Esperanto. La grupo en Le Havre donis ideon al la aliaj marbordaj grupoj francaj kaj anglaj organizi vere internacian feston en Esperanto. Ĝi okazis la 7an kaj 8an de aŭgusto 1904. La sukceso estis tiom granda kaj la entuziasmo tiel varme vekita, ke la ĉeestintoj proponis organizi veran kongreson en aŭgusto 1905. Advokato Michaux el Boulogne-sur-Mer promesis aranĝi tion en sia urbo.

  Ia mirakla pentekosta
ĝojo kaptis
blankbarbulojn, junulojn...
alkurintajn el tuta Eŭropo.
 

D.ro Zamenhof mem faris la vojaĝon kun sia edzino. Ankaŭ la plej konataj Esperantaj verkistoj el Varsovio : Grabowski, Kabe, Leo Belmont. Dum unu semajno fervora kolegaro ĝuis la renkontiĝon kaj kompreniĝon. Multaj neniam parolis Esperanton antaŭe. Ĝia facileco kaj flueco mirigis ilin eĉ en propra buŝo.

En la franca havenurbo regis atmosfero tute unika. Ĉirkaŭ la teatro bulonja svarmis fratiĝemaj homoj. Ĉiu alparolis unu la alian kvazaŭ bone konatojn. Ia mirakla pentekosta ĝojo kaptis blankbarbulojn, junulojn, pastrojn, instruistinojn, oficirojn, kuracistojn, scienculojn aŭ komercistojn, alkurintajn el tuta Eŭropo. Ĝis frumateno babilis grupoj de fervoraj sidantoj en ĉirkaŭaj restoracioj.

Krom la parola sukceso, la bulonja kongreso alportis al Esperanto ion pli : la inspiron idean kaj sentimentan. La unuan fojon oni vidis la fondinton. Liaj modesteco kaj genia spiriteco aperis al ĉiuj per rekta kontakto. Kiam la solena malfermo kunigis ĉiujn en teatra salonego la unuan vesperon, ĉies admiro kaj dankemo alflugis al tiu malalta viro, timema, iom ĝenata, kun rondaj okulvitroj kaj saĝa bonkoreco de patra kuracisto.

Por entuziasmaj ovacioj eksonis tra l' subita silento lia voĉo simpla kaj senpretenda :

«Mi salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj de la mondo por frate premi al si reciproke la manojn, pro la nomo de granda ideo, kiu ĉiujn nin ligas... Modesta estas nia kunveno... sed tra la aero de nia salono flugas misteraj sonoj, sonoj tre mallaŭtaj, ne aŭdeblaj por la orelo, sed senteblaj por ĉiu animo sentema : ĝi estas la sonoj de io granda, kio nun naskiĝas...»

La de-Beaufront'a koncepto, ke «Esperanto estas nura lingvo kaj nenio pli» ricevis seriozan baton en Boulogne. La ĉeestintoj komprenis, ke forta «interna ideo» inspiras la tutan aferon kiel ĝi instigis la fondinton mem. Por li mondlingvo estis ne celo, sed rimedo al kunfratiĝo de homoj. Por multaj ĝi fariĝis simbolo de pli harmonia homaro.

Laŭ la pure lingva vidpunkto, tiu idealismo de la esperantista movado havis grandan avantaĝon. Ĉiuj vivantaj lingvoj posedas propran «spiriton». Ili reprezentas ian specon de naciismo kaj parte respegulas la psikologion de unu gento. Se Esperanto restus pure vorta kodo por komercaj katalogoj aŭ teknikaj korespondaĵoj, mankus al ĝi viviga kaj beliga elemento. La tuta «interna ideo» donis al ĝi animon kaj flugilojn. Esprimante aspirojn de la homaro al pli da unueco morala, ĝi kreis al si propran spiritan forton kaj donis signifon al sia ekliteraturo.

La tuta antaŭmilita elokventado kaj poeziado en Esperanto pri la reamikiĝo de la popoloj povas nun ŝajni tro simpla kaj ripetema. Ĝi tamen estis la ĉefa vivofonto por la lingvo, kiu multon ŝuldas al tiu homara blovo. Cetere la komencaj literaturo kaj patriotismo de ĉiuj gentoj estas ankoraŭ multe pli simplaj. Tiu nova tutmondeca konscio ne povis naskiĝi kaj esprimiĝi alimaniere ol ĉiuj kolektivaj popolsentoj. Ĝi devis ankaŭ trapasi freŝn infanecon antaŭ ol atingi florantan junecon kaj klasikan maturecon.

Prof. Edmond Privat,
el Historio de la lingvo Esperanto (mallongigita).

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Komitato | Programo | Historio : 1905 Paghokapo
  Bulonjo | Partoprenantoj | Ligoj | Kontakto