Boulogne 2005
Boulogne 2005 F e r m a   p a r o l a d o   d e   V a l e t  
Raportoj  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

  Chefpagho Bulonja Rekomendaro Paroladoj kaj prelegoj Dankoj  

 

Parolado
- S.ro Richard VALET, prezidanto de la Organiza Komitato
- Mardon la 29an de marto 2005, en la ferma kunveno de Boulogne2005
- En Bulonjo-ĉe-Maro, en la kongresejo (salono Zamenhof)


Karaj samideanoj,

RESTAS al mi la malfacila tasko paroli la lasta. Ne maltrankviliĝu, ĉar mi scias, ke vi jam multe aŭskultis miajn antaŭajn paroladojn, mi ne lacigos al vi la orelojn longtempe.

Kion diri post tiu fruktodona renkontiĝo ?

Mi ne mirigos vin, se mi diras, ke mi estas prezidanto ege feliĉa dank' al vi, karaj gesamideanoj.

Ĉio bone disvolviĝis — kaj la kunvenoj, kaj la prelegoj, kaj la spektakloj, kaj la ekskursoj.

Mi esperas, ke la praktikaj aranĝoj estis konvenaj por vi.

La surloka komitato provis fari ĝion eblan por faciligi kaj agrabligi al vi la restadon en Bulonjo.

Mi aparte dankas Jacques-Henri POITEAU kaj Pascal VILAIN, kiuj kasistece plenumis malfacilan taskon, kaj kompreneble mi dankas Claude LONGUE-ÉPÉE, la ĉefa baza ŝtono de nia manifestacio.

Du punktoj ŝajnas ege gravaj al mi : unue, la digna kaj favora bildo de nia movado, kiun vi montris al la ekstera publiko ; due, la ekumeneco de nia renkontiĝo, kiu unuafoje kunligis ĉiujn francajn esperantistajn asociojn kunlabore kun la britoj kaj la belgoj. Mi gratulas kaj dankas ĉiujn.

Mia plej granda deziro estas, en la estonteco, rekomenci tian komunan renkontiĝon por pli fortigi la ligilojn inter niaj asocioj, favore al la progresado de nia kara lingvo.

Fine, mi devas konfesi al vi ion. Kiam mi esperantiĝis antaŭ kelkaj jaroj, mi ne povis imagi, unue, ke mi defilados laŭ la stratoj de Bulonjo-ĉe-Maro najbare kun vicprefekto kaj ĝenerala konsulo de Pollando. Due, ke mi organizos grandan manĝadon en sporthalo dum tri tagoj por preskaŭ 300 geesperantistoj. Kaj trie, ke mi valsus ĝis kapturniĝo sur la scenejo kun ĉarma bulonjanino folklore vestita. (Sed, konfidence, vi ne ripetu tion al mia edzino.)

Konklude, ĉiuj kune, ni povas fieri esti esperantistoj. Tiu renkontiĝo donis al ni pli da energio kaj entuziasmo por la estonteco.

Dankon pro via amikeco.

Vivu Esperanto !

 

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto