Boulogne 2005
Boulogne 2005 I n a ŭ g u r a   p a r o l a d o   d e   V a l e t  
Raportoj  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

  Chefpagho Bulonja Rekomendaro Paroladoj kaj prelegoj Dankoj  

 

Parolado
- S.ro Richard VALET, prezidanto de la Organiza Komitato
- Sabaton la 26an de marto 2005, en la solena inaŭguro
- En Bulonjo-ĉe-Maro, en la urba teatrejo


EN 1905, en ĉi-tiu teatro, sur tiu ĉi scenejo, antaŭ pli ol 600 esperantistoj kiel vi, karaj samideanoj, Ludoviko Lazaro Zamenhof malfermis la unuan Universalan Kongreson per tiuj vortoj :

«Mi salutas vin, karaj samideanoj, fratoj kaj fratinoj el la granda tutmonda homa familio, kiuj kunvenis el landoj proksimaj kaj malproksimaj, el la plej diversaj regnoj de la mondo, por frate premi al si reciproke la manojn, pro la nomo de granda ideo, kiu ĉiujn nin ligas...»

Estas por mi granda honoro kaj granda fiero paroli kiel prezidanto de la Organiza Komitato de la amikeca renkontiĝo Boulogne2005. La Norda Federacio de la franca Esperanto-movado iniciatis tiun ekumenan renkontiĝon kaj esceptan Markolan Kongreson, kunigante ĉiujn esperantistajn asociojn, kiaj ajn estas iliaj celoj, iliaj specifecoj, ilia etiko.

Ne temas pri Universala Kongreso, kiu okazos ĉi-jare en la litova urbo Vilnius. Ni kuniĝas en tiu fama urbo de Norda Francio por memorfesti la centjariĝon de la unua Kongreso de Esperanto, kiu okazis en tiu ĉi sama teatro, kie nenio ŝanĝiĝis.

Kia granda emocio !

Kiam Ludoviko Zamenhof eldonis sian Unuan Libron en 1887, li esperis alporti sian kontribuon al la pacaj rilatoj inter la homoj el la tuta mondo.

Malgraŭ la konvulzioj de la Historio, superante ĉiujn malfacilaĵojn, ĉiujn barojn, malgraŭ la du mondmilitoj, la persekutoj, Esperanto ĉiam vigle vivis kaj vivas. 284;i disvastiĝis tra pli ol 80 landoj tra la mondo. Ĝi estas la lingvo de la frateco inter la homoj.

Mi volas ĉi tie saluti kaj danki la gravulojn, kiuj konsentis honorigi nian ceremonion per sia ĉeesto, kaj kiuj teknike aŭ finance helpis nin.

Dankon, sinjoro prezidanto de la Departementa Konsilio. Dankon, Sinjoro Urbestro. Dankon, sinjoro Quéhen kaj ĉiuj oficistoj de la urbodomo. Koran saluton mi direktas al ĉiuj estraranoj de la organizantaj asocioj : Unuiĝo Franca por Esperanto kaj la aliĝintaj asocioj, SAT-Amikaro, la esperantistaj fervojistoj, la junaj esperantistoj, la belgaj kaj brita asocioj, la Norda Federacio.

Saluton al vi, amikoj el Aŭstrio, Belgio, Britio, Ĉekio, Danio, Finnlando, Francio, Germanio, Hispanio, Hungario, Italio, Japanio, Kroatio, Litovio, Luksemburgio, Meksikio, Nederlando, Pollando, Rumanio, Svisio, kaj Moldavio — kiuj bedaŭrinde ne estas inter ni, ĉar lastminute la franca ambasadejo rifuzis al vi la vizojn.

Dankon al vi, kiuj tiom multnombraj favore respondis al nia invito. Ĉiuj kune, ni estu fidelaj al nia idearo : Frateco, Paco, Malfermiĝo al la aliaj dank' al nia kara lingvo iniciatita de Ludoviko Lazaro Zamenhof : ESPERANTO.

 

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto