Boulogne 2005
Boulogne 2005 K o m u n i k o   d e   l a   O r g a n i z a   K o m i t a t o  
Rapidu aliĝi !  

 

  Ĉefpaĝo

  Organiza Komitato
  Komisiitoj
Asocioj

  Honora Komitato

  Programo

  Raportoj
  Bul. Rekomendaro

  Partoprenintoj

  Historio : 1905

  Bulonjo-ĉe-Maro

  Ligoj

  Kontaktu nin !


  FrancaisEsperantoEnglish

  Reklamu pri B2005
  Aŭtoroj de la retejo

 

!!! Pro la limigiteco de la aliĝlokoj (maks. 520), jam ne plu eblas aliĝi al Boulogne2005. Ne plu sendu aliĝilon nek kotizmonon !!! (2004-12-01) JEN LA SPECIALA KOMUNIKO

- Fine de novembro 2004 la Organiza Komitato publikigis komunikon por averti pri la tre baldaŭa ĉesigo de la aliĝeblecoj.
- Tuj post tiu unua komuniko jam alvenis la maksimumo de la aliĝoj, nome 520 ! Jen ĉi-sube la dua komuniko ĝisdatigita :

 
 
Hodiaŭ aliĝis
jam 520 homoj
!! NUN TRO MALFRUAS !!


Ne plu eblas aliĝi !
Ne plu sendu aliĝilon ! Nek kotizmonon !

- Ekde la fino de novembro 2004 estis registritaj 490 aliĝoj al la internacia renkontiĝo Boulogne2005.
- Kompare kun nur 500 diponeblaj lokoj — en la kongresejo, en la urba teatro por la inaŭguro, kaj ankaŭ en la surlokaj kaj ĉirkaŭaj loĝeblecoj.
- Tiu maksimuma nombro nun estas atingita.
- Vizitu la retejon www.boulogne2005.com, el kiu vi konos ĉiujn detalojn.


Ne plu eblas alighiAliĝiloj

- De nun, la de ni ricevotaj aliĝiloj ne plu povas esti enkalkulitaj : ili estos resenditaj. Tial bonvolu ne plu sendi aliĝilon !
- La bankaj ĉekoj estos simple resenditaj, sen ioma depreno.
- La bankaj ĝiroj estos repagitaj, post depreno de 15 % por diversaj kostoj.


Elshutu la loghrezervilonLoĝrezerviloj   [Elŝutu]

- Se jam vi aliĝis (kaj nur je tiu kondiĉo), sendu la loĝrezervilojn senprokraste, zorge plenigitajn kun via antaŭpago, al la Turisma Oficejo :
        Office de tourisme — 24 quai Gambetta — BP 187 — FR-62203 Boulogne-sur-Mer.
- Nepre antaŭ la 20a de decembro 2004, post kiam ili ne plu estos prikonsiderataj
de la Turisma Oficejo.


Mendiloj
Por ekskursoj, bankedo, tagmanĝoj, busbiletoj

- Tuj post ricevo de viaj aliĝiloj, tiuj mendiloj estos senditaj al vi kun viaj kongresnumeroj.
- Resendu ilin, zorge plenigitajn kun via pago, al la ĉefkasisto :
        Jacques-Henri Poiteau — 46 rue Marceau — FR-59240 Dunkerque.
- Nepre antaŭ la 15a de februaro 2005.
- De post tiu dato niaj propraj mendoj, precizigoj kaj kvantoj estu konfirmotaj al la lokaj servorganizaĵoj.
- Memoru, ke povos esti notita surloke dum la renkontiĝo neniu ajn mendo neregistrita antaŭ la 15a de februaro 2005.
[Vidu la memorigilon pri la bankkontoj]

La Organiza Komitato
01 DEC 2004

 

  Boulogne2005.com Ĉefpaĝo | Organiza Komitato | Honora Komitato | Programo | Raportoj Paghokapo
  Boulogne2005.online.fr

 

  Historio : 1905 | Partoprenintoj | Bulonjo-ĉe-Maro | Ligoj | Kontakto