Boulogne2005 - Mendoj

Memorigilo pri la kontoj por pagi la sumon pri la mendoj
 

- Tuj post ricevo de viaj aliĝiloj, tiuj mendiloj estos senditaj al vi kun viaj kongresnumeroj. Resendu ilin, zorge plenigitajn kun via pago, nepre antaŭ la 15a de februaro 2005.

- Por pagi la sumon, vi sendu vian mendilon kun ĉeko au ĝiratestilo preciziganta vian nomon :

 •  Senpere al la ĉefkasisto de Boulogne2005 :
  S.ro Jacques-Henri POITEAU
46 rue Marceau, FR-59240 Dunkerque
por Espéranto-France, aliaj francaj asocioj, por eŭro-uzantoj k.a.
    - ĉeko al «Fédération Espéranto-Nord»
    - ĝiro : IBAN FR76 3000 4018 1000 0100 0832 096 ; SWIFT BNPAFRPPDUN
     
 •  Pere de la ĉi-subaj perantoj, kiuj tuj transsendu al la ĉefkasisto la mendilon kun la ĉeko aŭ ĝiratestilo :
•   S.ro Pascal VILAIN (SAT-Amikaro)
72 rue Zamenhof, FR-59240 Dunkerque
    - ĉeko al «Fédération Espéranto-Nord»
    - ĝiro : IBAN FR76 3000 4018 1000 0100 0832 096 ; SWIFT BNPAFRPPDUN
     
•   Vlaamse Esperantobond v.z.w. (Belgaj asocioj : BEF, FEL, APE, EBG)
Frankrijklei 140, BE-2000 Antwerpen
    - ĝiro : EL BELGIO 000-0265338-43 ; IBAN BE66 0000 2653 3843 ; SWIFT BPOTBEB1
     
•   Esperanto-Asocio de Britio
Esperanto-Domo, Station Road, Barlaston, Stoke-on-Trent ST12 9DE
    - ĉeko al «Esperanto-Asocio de Britio»
    - ĝiro : BOOTLE 7200 05 6891 4007 ; IBAN GB73GIRB 72000 56891 4007 ; SWIFT GIRBGB22
     
•   Universala Esperanto-Asocio
Nieuwe Binnenweg 176, NL-3015 BJ Rotterdam
    - ĝiro : UEA-KONTO bmer-c ; IBAN NL24 PSTB 0000 3789 64 ; SWIFT PSTBNL21
     

 

 
F E R M I